Asociación Forestal de Galicia          

 

Órganos de goberno

 

O órgano soberano da AFG é a Asemblea Xeral formada por todos os membros da Asociación.

O órgano executivo é a Xunta de Goberno formada exclusivamente por propietarios forestais e representantes das xuntas rectoras dos montes veciñais. Os cargos elíxense cada catro anos entre os socios. A Xunta de Goberno está composta polo presidente, tres vicepresidentes: de montes particulares, de montes veciñais e de relacións institucionais, e oito vocais, catro representan os montes particulares e catro os montes veciñais en mancomún.

A escala comarcal, e para unha mellor xestión da Asociación, existen os consellos de comunidades de montes e os consellos de silvicultores, constituídos por delegados que representan localmente os dous grandes colectivos da propiedade forestal galega.

A Asemblea Xeral reúnese unha vez ó ano nun lugar distinto de Galicia. Este acto constitúe un verdadeiro encontro dos silvicultores galegos que celebran un día en común analizando temas forestais e visitando montes e experiencias de interese.

Xunta de Goberno :

 • Presidente:
  Francisco Javier Fernández de Ana Magán

 • Vicepresidente de Relacións Institucionais:
  Antonio Rigueiro Rodríguez

 • Vicepresidenta de Montes Particulares:
  Mª Celsa Sánchez Vázquez

 • Vicepresidente de Montes Veciñais:
  José Luis Campos Represas

 • Vocais de Montes Particulares:
  José Luis Corral Rey
  Manuel Martín Souto Castro
  María Rendo Iglesias
  Juan Luis Ríos Arnejo

 • Vocais de Montes Veciñais:
  Serafín González Fraiz
  Jesús Rodríguez Álvarez
  Salvador Rodríguez Groba
  Julio Martín García

 

 


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es