Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(8 do 2 de 2017)

A Lei 2/2017, do 8 de febreiro, de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, publicada no Diario Oficial de Galicia do 9 de febreiro de 2017, modifica varios puntos da Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia:
- Regúlase o aproveitamento dos produtos característicos dos terreos forestais naqueles predios que teñen a consideración de solo rústico de protección agropecuaria.
- Facilítase a aprobación de deslindamentos entre montes veciñais en man común e propiedades particulares, de xeito que as propiedades queden mellor definidas.
- Permítese que se regulen por decreto as plantacións de eucaliptos e doutras especies, de xeito que se controle a súa utilización nos lugares onde sexa conveniente desde os puntos de vista económico, ambiental e de ordenación do territorio e da paisaxe.
- Clarifícase o concepto de documento de adhesión, cuxas características serán definidas mediante orde da consellería competente como consecuencia de tratarse dunha materia técnica suxeita a unha realidade cambiante, de xeito que se acelere a súa implantación nas parcelas forestais de pequena superficie e que estas melloren canto antes a calidade da súa xestión.
- Clarifícase que o outorgamento de autorizacións administrativas, xa sexan expresas ou presuntas, se concederá sen prexuízo de terceiros propietarios ou titulares de dereitos de aproveitamento.
- Facilítase a cancelación de consorcios ou convenios en montes nos que, pola súa casuística especial, non resulta viable redactar e aprobar un instrumento de ordenación ou de xestión. A data tope para a cancelación será o 31 de decembro de 2021.
- Recoñécese a validez dos títulos inscritos no rexistro da propiedade.
- Facilítase a actualización dos lindeiros dos montes veciñais en man común, de xeito que as propiedades queden mellor definidas.
- Permítese, de xeito excepcional, o aproveitamento de parcelas situadas no interior de montes veciñais en man común aos particulares que as plantaron a título individual.
- Inorpórase un artigo na lei para establecer o réxime de propiedade e cesión en precario dos predios da masa común de reestruturación parcelaria.

- Pódese descargar a lei completa aquí.
- Pódese descargar o extracto das medidas que afectan ás propiedades forestais aquí.

(12 do 1 de 2017)

A Consellería do Medio Rural acaba de publicar a Orde do 28 de decembro de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas para accións silvícolas de prevención dos danos causados aos bosques por incendios, desastres naturais e para o incremento da capacidade de adaptación e do valor ambiental dos ecosistemas forestais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2017, cos seguintes condicionantes:

Traballos subvencionables

  • Rareos en masas estables de coníferas con diámetro normal medio da masa antes da actuación inferior a 15 cm e cunha densidade inicial de 2.000 pés/ha ou superior.
  • Rozas previas ás podas e podas en masas de coníferas.
  • Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con diámetro normal medio da masa inferior aos 20 cm, considerando como tales aquelas cun mínimo dun 80% de superficie ocupada por frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras, e cunha densidade mínima destas de 400 pés/ha e altura media superior a 1,5 m.
  • Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 100 pés/ha.
As actuacións indicadas non poderán obter axuda sobre unha mesma superficie.
Non serán elixibles as mesmas actuacións realizadas en superficies sobre as cales se concedeu subvención de calquera destas dúas liñas de axuda nos 5 anos anteriores a esta convocatoria, agás no caso de traballos de roza, que se limitará aos 3 anos anteriores.

Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as sociedades de fomento forestal (Sofor), os propietarios particulares de forma individual, as asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os proindivisos, os montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas e as comunidades de montes veciñais en man común.
2. Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan titulares dos terreos obxecto de axuda, entendendo por titulares tanto propietarios como arrendatarios ou xestores. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.
3. Unha mesma persoa poderá solicitar unha ou varias liñas de axuda se non coinciden na mesma superficie.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación das solicitudes será ata o 16 de marzo de 2017.

(27 do 12 de 2016)

A Consellería do Medio Rural abre o prazo para solicitar as axudas de prevención de incendios en montes veciñais en man común e Sofor.

Estas axudas financiarán dúas liñas de actuación:
a) Liña I. Subvencións para o control selectivo de combustible.
b) Liña II. Subvencións para a construción de puntos de auga.

Poderán ser beneficiarios destas subvencións os titulares de montes veciñais en man común, as súas agrupacións e mancomunidades, e as Sofor.

Os traballos subvencionados localizaranse en zonas de alto ou medio risco de incendios.

Non poderán solicitar estas axudas os montes veciñais en man común que estean consorciados coa Administración, salvo que solicitasen a rescisión ou transformación do dito consorcio. No caso de montes veciñais en man común consorciados coa Xunta de Galicia, poderá solicitarse subvención naquela superficie non consorciada.

A porcentaxe que se subvenciona será do 100% de acordo co financiamento máximo establecido para cada traballo na Orde.

A superficie forestal mínima por expediente en comunidades de montes veciñais en man común será de cen hectáreas (100 ha).

Para acadar esta superficie, as CMVMC poderán agruparse sempre e cando estean na mesma provincia e no mesmo concello, ou en concellos limítrofes (dentro da mesma provincia) sempre que sexan estremeiras.

O prazo de solicitude remata o 15 de febreiro de 2017.

(1 do 11 de 2016)

A Asociación Forestal de Galicia, vén de participar o pasado mes de outubro en Soria, na reunión de inicio do proxecto FOREST-IN: Información innovadora e formativa para a xestión forestal sostible, aprobado no pasado mes de xullo liderado polo Departamento de Bioloxía da Universidade de Aveiro (Portugal).

O proxecto FOREST-IN vaise centrar na educación forestal de todos os axentes da cadea forestal desde os propietarios e técnicos forestais ata os grandes xestores. Conta cun financiamento de máis de 320.000 euros de fondos europeos Erasmus+ (o instrumento financeiro da Comisión Europea para a Educación) e terá unha duración de tres anos.

O proxecto FOREST-IN partiu da necesidade de crear unha plataforma común que unise os diferentes axentes forestais de Portugal, España e Francia, países que, en xeral, se enfrontan a problemáticas forestais semellantes. Nestes países, o predominio do minifundio da propiedade forestal privada, e a falta de formación técnica forestal dos propietarios, levan á proliferación de prácticas que ás veces ameazan a integridade e produtividade forestal, condicionando os servizos do ecosistema como un todo, polo que se fai urxente promover as boas prácticas e o fomento da educación forestal.

O proxecto contará con talleres e visitas técnicas internacionais, titoriais e unha app para móbil para axudar á toma de decisións na xestión forestal sostible, integrando nunha estratexia común á comunidad forestal e ao público xeral. As técnicas pedagóxicas serán innovadoras e personalizadas para o público interesado, e baseadas nun modelo de aprendizaxe participativa e horizontal.

O consorcio está composto pola Universidade de Aveiro que proporcionará contidos científicos e asesoramento en diversas áreas (bosques, biodiversidade, sustentabilidade e comunicación). Os outros socios son Unimadeiras (Portugal), a Asociación Forestal de Galicia e a Association Forêt Modèle de Provence (Francia) que integran unha vasta rede de proprietarios e técnicos forestais e teñen contacto regular e directo cos principais axentes e grupos económicos do sector forestal. En total xestionan máis de 26.000 ha de monte certificado que servirá de laboratorio e “aula transfronteiriza” para as boas prácticas forestais. A Fundación CESEFOR (España) achegará coñecementos especializados sobre comunicación dixital e desenvolverá as ferramenats informáticas para a xestión e a educación forestal. O consorcio complétase co PEFC™ e o FSC® internacionais, os maiores sistemas de certificación forestal a escala global que neste proxecto traballarán xuntos, unindo esforzos, obxectivos e audiencias. Os seus elevados parámetros de esixencia e credibilidade pretenden constituír un mecanismo de protección do monte a escala global, apoiándose na acción local, para garantir que os beneficios sociais, ambientais e económicos do monte cheguen a toda a sociedade e así garantir que os beneficios sociais, ambientais e económicos da floresta estean dispoñibles para todos.

O equipo do Departamento de Bioloxía da Universidade de Aveiro reúne investigadores con vasta experiencia en xestión forestal e biodiversidade, así como en educación e divulgación científica.

(4 do 8 de 2016)

(4 do 8 de 2016)

Na reunión do Consello Forestal do 29 de xullo presentouse o “Documento previo do Plan Forestal de Galicia”. Anuncia que se abre un prazo de dous meses para que as organizacións poidan presentar achegas a este documento.

O documento inclúe unha presentación do sector forestal galego, establécese un diagnóstico da situación actual e preséntanse os obxectivos e os fundamentos da política forestal galega, así como a estrutura e configuración do Plan Forestal de Galicia. O director informou que unha vez aprobado polo Consello da Xunta de Galicia o procedemento para a elaboración do PFG no que se incluía este documento previo, enviarase ao órgano ambiental da Xunta de Galicia e máis á Administración local e outras organizacións públicas para que informen este documento.

Pode consultarse aquí

(12 do 7 de 2016)

Vigo, Sociedade Cultural e Deportiva Atlántida de Matamá
Mércores, 13 de xullo de 2016

Que os propietarios poidan recibir ingresos por conservar e manter os montes. Ese é o obxectivo do novo proxecto iniciado por COSE co apoio do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente.

Esta iniciativa contribúe ao desenvolvemento rural e á conservación dos montes a través dun sistema de pago por servizos ambientais (PSA) que captura os valores naturais en forma de micropagos aos propietarios agroforestais e comunidades de montes veciñais en man común que custodian estes valores.

O sistema LandsCare, xa en funcionamento, ofrece en forma de app de descarga libre para Android e Iphone, unha guía de interpretación do territorio para o usuario. Esta plataforma está concebida para mostrar os valores que albergan os nosos montes e os labores necesarios para o seu mantemento. O usuario ten a posibilidade de apoiar este labor mediante a compra voluntaria dun selo virtual co que obter descontos en establecimentos comerciais cercanos. Os ingresos xerados son recibidos directamente polo propietario.

O obxectivo da sesión que se celebrará o 13 de xullo en Vigo, na Sociedade Cultural e Deportiva Atlántida de Matamá (rúa Canteiros, nº 53) é presentar a ferramenta e o seu uso práctico e poñer en común posibles propostas e melloras desde o uso por parte dos propietarios forestais.

Programa
19.00 h. Presentación
Carlos Hermida García, vicepresidente de Montes Veciñais da Asociación Forestal de Galicia

19.10 h. “A plataforma LandsCare para propietarios agroforestais”
Belén Zubieta de Piquer. Técnica do proxecto LandsCare de COSE

20.00 h. Preguntas, propostas e melloras.

20.30 h. Conclusións e peche
Uxío González Pérez, presidente de Montes de Vigo

.

(7 do 7 de 2016)

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vén de convocar unhas axudas para investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000 axudas para investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 200 ás que poden concorrer os propietarios forestais.

Estas axudas subvencionan os seguintes investimentos:
a) Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria e ao desenvolvemento de usos recreativos:
– Creación e/ou mellora de cercas, sebes, vexetación de lindeiros e bordos non cultivados.
– Actuacións para a mellora da paisaxe rural, como restauración de muros de cachotaría e canteiría.
– Mellora de sendeiros rurais e accesos aos predios relacionados coa mellora do carácter de uso público dos espazos naturais, sistemas de condución e drenaxes necesarios nas zonas de acceso.
– Creación de rutas e áreas recreativas, así como os investimentos necesarios orientados a proporcionar o equipamento de información e interpretación adaptados ás características dos espazos naturais, como elementos interpretativos, paneis informativos, observatorios, ou elementos de análoga natureza asociados ás rutas ou ás áreas de uso público destinadas a visitantes ou habitantes.
– Sinalizacións de camiños.
– Outras de análoga natureza.
b) Actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos ou necesarios para o mantemento da paisaxe agraria tradicional:
– Rehabilitación de elementos tradicionais de valor patrimonial da paisaxe rural: hórreos, milladoiros, cabanas, valados, fontes e calquera outra de análoga ou similar natureza dentro dos espazos naturais. Non serán elixibles os gastos de restauración de elementos do patrimonio histórico nin os arqueolóxicos.
c) Actuacións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas naturais e seminaturais:
i. Actuacións para a preservación de hábitats prioritarios ou de interese comunitario ou de hábitats de especies prioritarias, ameazadas ou de interese comunitario:
– Creación de cercados e outras obras necesarias para facilitar a conservación, incluídas a protección das augas e do solo.
– Restauración de zonas húmidas, corrección de drenaxes e restauración de uceiras.
– Modificación de estruturas existentes para permitir o desprazamento da fauna salvaxe e outras actuacións de mellora da conectividade.
– Investimentos destinados á preservación da vexetación de ribeira e filtros verdes.
– Eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación característica do espazo.
– Outras actuacións de diverso tipo que contribúan á preservación dos hábitats ou das especies.
ii. Actuacións de preservación de ecosistemas naturais ou seminaturais (prados de sega, soutos ...).
iii. Outras actuacións sobre ecosistemas naturais ou seminaturais entre as cales se menciona, a modo de exemplo, a recuperación de sebes nas estremeiras das explotacións e nas beiras das zonas comúns, así como a recuperación de soutos.

Subvencionarase o 100% dos custos. Non serán subvencionables os custos de mantemento e funcionamento.

O prazo para solicitar estas axudas rematará o 8 de agosto de 2016.

Ao mesmo tempo permanece aberta tamén outra liña para o financiamento das mesmas accións en terreos dentro dos parques naturai s co mesmo prazo de solicitude.

(20 do 6 de 2016)

Desde que no ano 2010 se detectara un foco de nematodo do piñeiro en Salvaterra de Miño e cando se agardaba o levantamento da corentena imposta a raíz daquel achádego, a Consellería do Medio Rural detectou recentemente outro foco de nematodo do piñeiro no mesmo concello de Salvaterra e a 3 km do foco orixinario (coordenadas N 42º 07´ 24,6” e W 8º 28´ 33,7”).

Con tal motivo a Consellería vai proceder a levar a cabo as actuación precisas para a erradicación deste patóxeno e continuar con prospeccións sistemáticas co fin de determinar o alcance da praga. Asemade adóptanse as seguintes zonas en torno ao punto positivo:

Zona de corta, que afectará unha área de 100 m de raio arredor do foco onde se realizarán labores de erradicación de todas as especies sensibles, afectadas ou non polo nematodo.

Na Resolución publicada no Diario Oficial de Galicia do 21 de xuño de 2016, refírense as parcelas afectadas polas medidas fitosanitarias. Os seus propietarios teñen un mes (ata o 21 de xullo) aos para comunicar ao Servizo Territorial de Explotacións Agrarias, mediante o envío da copia do permiso especial de corta, que van realizar persoalmente as medidas previstas nesta resolución. A execución destas medidas deberá realizarse no prazo de 15 días desde a presentación do permiso especial de corta. No caso de que estas medidas non se adoptasen no dito prazo, a Administración poderá proceder á súa execución de forma subsidiaria.

Zona demarcada na que se manterá a zona establecida de raio de 20 km en torno as coordenadas do punto positivo detectado no ano 2010. Nesta área realizarase un labor de eliminación de todas as árbores secas e sintomáticas xa que poden servir de medio de dispersión da praga a través do seu insecto vector Monochamus spp.

Os concellos total ou parcialmente incluídos na zona demarcada de 20 km afectados polas medidas de contención son os seguintes: Mos, Ponteareas, As Neves, Salvaterra de Miño, Arbo, A Cañiza, Mondariz- Balneario, Mondariz, Salceda de Caselas, O Porriño, Covelo, Crecente, Fornelos de Montes, Pazos de Borbén, Redondela, Tui, Melón e Vigo.

(14 do 6 de 2016)

A Asociación Forestal de Galicia vai celebrar este ano a súa XXX Asemblea Xeral Ordinaria. Xa pasaron trinta anos desde que en 1986 un grupo de propietarios forestais decidiran sumar forzas e crear a asociación de propietarios forestais máis antiga de Galicia para comezar a afrontar desde a súa sede en Santiago a modernización da silvicultura galega e o forte impacto dos incendios forestais.

Cinco anos máis tarde, en 1991, a Asociación Forestal de Galicia considerou necesario abrir unha nova oficina para atender as demandas das comunidades de montes veciñais en man común que, por aquel entonces, comezaban a dar os primeiros pasos como donos e xestores dos seus montes. A elección do lugar non foi casual, esta nova sede abriuse no corazón das comarcas nas que as comunidades manifestaban un maior dinamismo e interese pola xestión directa das súas propiedades e, grazas ás facilidades dunha delas, inaugurouse o 29 de xuño de 1991 no Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas, onde un equipo técnico con moita experiencia segue prestando apoio a un gran colectivo de comunidades de montes que engloba a preto de 25.000 comuneiros.

Aquel ano 1991 marca o inicio dunha etapa de restauración forestal en Galicia na que é preciso resaltar o traballo feito para dinamizar e modernizar as comunidades de montes. O esforzo por diminuír o risco de incendio forestal no monte veciñal, a dotación de medios de defensa contra o lume, a loita pola implantación dunha fiscalidade adaptada á súa singularidade, a formación dos membros das xuntas reitoras, o empeño por dotalas de instrumentos de xestión que asegurasen o futuro do monte veciñal e a procura de novas fontes de ingresos, marcaron as liñas de traballo nas que a Asociación Forestal de Galicia colaborou con ansia durante estes vinte e cinco anos. Hoxe temos unha organización moderna, autónoma e privada, liderada polos propietarios forestais (particulares e comunidades de montes) que dispón dunha empresa propia para a prestación de servizos e que pode mostrar a súa contribución á consolidación da figura do monte veciñal e da súa xestión forestal sostible.

O equipo inicial converteuse hoxe nun grupo pluridisciplinar no que traballan vinte e dúas persoas cunha alta capacitación, trece delas na oficina de Ponteareas plenamente dedicadas a atender as necesidades das comunidades de montes do contorno e do resto de Galicia, incorporando novas tarefas como a certificación forestal e o desenvolvemento de proxectos de I+D.

Os cambios para ben na propiedade veciñal aprécianse a simple vista. O aspecto actual dos montes veciñais do sur de Galicia non ten nada que ver coa paisaxe de caos e de lume indiscriminado de comezos da década dos noventa do século pasado.

Para celebrar este acontecemento, despois da XXX asemblea xeral, terá lugar un acto de celebración que será clausurado pola conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez Mejuto e no que, ademais de presentar un documental sobre o traballo da AFG nos últimos 25 anos, pronunciarán sendas conferencias a doutora Araceli Freire e o alcalde de Ponteareas, Xosé Represas, a primeira falará sobre o devir histórico da propiedades veciñal en Galicia e o segundo sobre a historia recente das comunidades de montes do sur de Pontevedra. A xornada rematará cun xantar no monte veciñal de Cristiñade, onde despois da comida terá lugar un concerto da Banda de Música Xuvenil de Xinzo (Ponteareas).

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es