Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(19 do 5 de 2016)

Eucalyptus nitens chegou aos montes galegos a finais da década dos 80 do século pasado da man da empresa inglesa Wiggins Teape que en 1986 comprara Celulosas de Asturias (CEASA). A comezos do novo século, coincidindo co espallamento da praga do goniptero, o eucalipto nitens comezou a plantarse por Lugo e A Coruña, beneficiado pola súa resitencia á praga, os seus bos medríos e a resistencia ás xeadas.

Nos últimos anos fomos asistindo a unha crecente expansión das plantacións deste eucalipto. Nalgúns casos substituíndo ao eucalipto glóbulus naquelas zonas onde os ataques do goniptero facían fracasar as repoboacións do eucalipto branco, e noutras ocupando terreos onde as condicións climáticas ou de solo, non permiten o crecemento do glóbulus. Nestes momentos, atopámonos cunha grande ocupación nos montes por eucalipto nitens, da que descoñecemos a superficie real e canta madeira se está producindo, pero a todas luces é moi alta, e coa incerteza de se vai ter un destino industrial, xa que a calidade da súa madeira para pasta de papel non é tan boa como a do eucalipto glóbulus.

Por outra parte, os grupos ambientalistas fixeron chegar ao Parlamento protestas e a Consellería do Medio Rural está traballando nun borrador de decreto para a regulación das plantacións de eucalipto.

Neste escenario, a AFG abriu un primeiro debate técnico en decembro de 2015, na xornada O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado e agora quere abrir o debate dos silvicultores afectados, para coñecer a súa opinión e poder formular alternativas acordes cos seus intereses. O tema resulta complexo e difícil, pero temos que buscar solucións que ao mellor pasan a través do autorregulamento dos silvicultores e quizais por unha moratoria de novas plantacións.

(21 do 4 de 2016)

O Instituto de Estudios do Territorio (IET) da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, está elaborando o Atlas da Paisaxe de Galicia que deriva da esixencia do Convenio Europeo da Paisaxe e da Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. O Atlas componse de dous documentos: o Catálogo das Paisaxes de Galicia, actualmente en exposición pública e as Directrices da Paisaxe que están en fase de preparación.

Con este motivo o IET creou a páxina web Somos paisaxe onde se atopa información sobre todo o proceso.

As normas recollidas nas directrices da paisaxe, logo da súa aprobación, terán carácter vinculante para os instrumentos de planificación sectorial e urbanística.

A AFG anima a todas as persoas asociadas a participar activamente na elaboración destas directrices cumprimentando esta enquisa.

Agora é o momento de trasladar a nosa opinión!

(22 do 2 de 2016)

No 2015 publicouse a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia que outorgaba aos agricultores a título principal descontos do 100% na cota Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e no Imposto sobre sucesións, sempre que se mantivera a explotación. A pesar da demanda das organizacións do sector, a citada lei deixou fóra destes beneficios aos propietarios forestais.

A AFG persistiu na súa demanda de equiparación no tratamento dos propietarios forestais con respecto aos agricultores a título principal.

O 31 de decembro de 2015, na Lei 13/2015 de medidas fiscais e administrativas, a Xunta de Galicia introduciu modificacións as normativas fiscais autonómicas, facendo posible o acceso dos propietarios forestais ás deducións da cota dos citados impostos.

- Eliminación da tributación por herdanza a patrimonios inferiores a 900.000 € para descendentes directos menores de 21 anos.

- Redución de 400.000 € na base do Imposto sobre sucesións para herdeiros maiores de 25 anos.

- Dedución do 100% da cota tributaria no Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados ás transmisións inter vivos de solo rústico (categoría na que están clasificados a maioría dos montes galegos).

- Dedución na cota tributaria do 100% no Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados as transmisións en propiedade ou a cesión temporal de terreos integrantes do Banco de Terras de Galicia.

- Dedución do 100% da cota sobre actos xurídicos documentados e documentos notariais para as agrupacións de predios rústicos.

(20 do 12 de 2015)

A Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA) organizou o pasado 27 de novembro unha xornada en Santiago de Compostela sobre o recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado. A coordinación e a secretaría técnica desta xornada correu a cargo da Asociación Forestal de Galicia.

Máis de 160 expertos, entre silvicultores, xestores forestais, operadores de madeira, investigadores, industriais da madeira, técnicos forestais... membros de trinta das principais organizacións e institucións forestais galegas, debateron sobre a situación actual e o futuro da produción da madera.

Esta xornada enmarcouse dentro do proceso participativo que se está levando a cabo para a revisión do Plan Forestal de Galicia, documento que establecerá as liñas mestras da política forestal galega para os vindeiros vinte años.

En todas as mesas de traballo unha demanda apareceu de forma sistemática: a estatística forestal e a información sobre o mercado da madeira en Galicia son moi deficientes e deben ser melloradas e reforzadas, dedicando medios humanos e recursos suficientes para sostelas no tempo. Por iso, algunhas das incógnitas que se formularon ao comezo desta xornada técnica non puideron ser despexadas. É preciso subliñar que falta información clave para definir o modelo de monte no Plan Forestal de Galicia e, polo tanto, xurdirán moitas dúbidas na súa formulación.

Pódense descargar as conclusións da xornada aquí.

(26 do 10 de 2015)

Nos últimos tempos está aumentando considerablemente a práctica do ciclismo todo terreo (BTT) monte a través. Esta práctica únese ás xa coñecidas de motocrós, automóbiles 4x4 e quads.

Os ciclistas de BTT quéixanse do aumento de obstáculos en zonas forestais que tratan, segundo eles, de escorrentalos do monte. Efectivamente déronse algúns casos puntuais de accidentes con obstáculos, pero moitas veces estas supostas “trampas” só perseguen ser barreiras ou obstáculos ao paso por camiños ou pistas de titularidade privada, e non provocar un accidente de consecuencias nefastas. Ante esta situación de importante repercusión mediática, é preciso dar o punto de vista dos propietarios dos montes, en particular dos montes veciñais en man común, moitas veces implicitamente acusados de ser os responsables de poñer estes obstáculos.

En primeiro lugar cómpre lembrar que os montes veciñais en man común non son montes públicos, son montes privados de acordo coa súa lexislación específica.

En segundo lugar hai que ter claro que os montes veciñais teñen propietario. Os propietarios dun monte veciñal son os veciños-comuneiros censados que viven na entidade de poboación á que o monte veciñal estea asignado. Cada comunidade de comuneiros elixe en asemblea a unha Xunta Reitora que é a responsable de administrar, conservar e mellorar o monte veciñal.

En terceiro lugar, é necesario saber que moitas pistas forestais que existen nos montes veciñais e tamén nos montes de particulares non son camiños de uso público, senón camiños ou vías de servizo privadas que pertencen ao monte para o so uso dos seus propietarios ou persoas autorizadas.(22 do 10 de 2015)

(21 do 10 de 2015)

O Centro de Investigacións Forestais de Lourizán, propuxo como candidata ao premio “Árbore europea do ano” organizado por Bosques sin Fronteras á metasequoia que se atopa no seu arboreto.

A metasequoia do Pazo de Lourizán foi plantada en 1951 por D. Fernando Molina e, xunto con outra que medra en Torrelavega (Cantabria) son as únicas árbores desta especie en España.

Esta árbore simboliza o esforzo dun grupo de investigadores botánicos que durante a Segunda Guerra Mundial identificaron a especie en China, garantiron a súa conservación e foron capaces de distribuír as súas sementes, malia as adversidades do momento.

De momento a metasequoia quedou finalista xunto con outras seis árbores españolas candidatas, de entre as que agora hai que votar para designar a que finalmente compita no certame europeo.

A votación pódese facer neste enlace ata o 30 de outubro de 2015.

Máis información sobre a metasequoia de Lourizán.


(13 do 8 de 2015)

Nos últimos anos sucedéronse múltiples consultas das persoas asociadas á Asociación Forestal de Galicia, derivadas da imposición de multas e sancións por plantacións forestais en terreos nos que non está permitido a plantación de árbores para a produción de madeira.

Con tal motivo, a Asociación Forestal de Galicia elaborou un breve documento no que se expoñen brevemente as principais normas que impiden ou condicionan as plantacións forestais.

O nomeado relatorio recolle os casos máis xerais que afectan a un gran número de propietarios, inda que existen casos puntuais de parcelas que poden estar sometidas a outras restricións.

A clasificación das parcelas no planeamento urbanístico dos concellos, a Rede Natura 2000, os acordos de concentración parcelaria, ou a presenza de hábitats prioritarios nunha parcela, son algunhas das casuísticas que lle poden afectar ás novas plantacións.

Asemade, as varias disposicións recollidas na Lei 7/2012 de montes de Galicia condiciona a plantación en terras agrarias e as novas plantacións de eucalipto.

A Lei de costas e a Lei de patrimonio, son algunhas doutras normativas que en determinados casos lle poden afectar a unha repoboación.

En calquera caso, inda cumprindo todos os requisitos para levar a cabo unha plantación forestal, é preciso lembrar que se debe cumprir tamén coas distancias mínimas que establece a lei de montes de Galicia e coas ordenanzas municipais, de existiren.

E lembre que, antes de proceder á realización dunha plantación forestal cómpre verificar que o terreo obxecto da repoboación é susceptible de ser repoboado, é dicir que non hai ningún impedimento para este tipo de uso segundo a lexislación vixente. En caso de dúbida, a Asociación Forestal de Galicia ten un equipo de 15 persoas a disposición dos propietarios forestais asociados que asesoran sobre este e outros asuntos relacionados coa silvicultura e a xestión de montes.

(18 do 6 de 2015)

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o sábado 20 de xuño na Escola Politécnica Superior da USC en Lugo a súa XXIX Asemblea Xeral anual. A este acto acudiron propietarios de montes e representantes de comunidades de montes veciñais en man común de toda Galicia.
O concelleiro de Lugo Miguel Fernández Méndez en representación da alcaldesa de Lugo, Lara Méndez López, dou a benvida aos participantes e presidiu o acto de apertura desta asemblea.
No transcurso da asemblea someteue a aprobación o informe económico e o informe de actividades da AFG e informouse do resultado das resolucións aprobadas na XXVIII asemblea. O informe de actividades presentou o traballo deste último ano da Asociación Forestal de Galicia, que estivo centrado en tres eidos principais:
- A colaboración institucional co resto das organizacións sectoriais para solucionar os problemas máis acuciantes que afectan aos propietarios forestais galegos. A tramitación do Programa de Desenvolvemento Rural 2014-2020, a xestión da Rede Natura 2000, o modelo de prevención e control de incendios, a sanidade forestal e as normativas que dificultan a xestión forestal foron algúns dos temas nos que se traballou conxuntamente no último ano de forma moi satisfactoria.
- A prestación de servizos aos asociados no seu labor cotiá como silvicultores, dentro dos que este ano destacaron os traballos de planificación e certificación forestal. O obxectivo da AFG a medio prazo é que todos os seus socios poidan acceder de forma sinxela e económica á certificación forestal.
- O terceiro grupo de actividade foi a posta en marcha e participación de varios proxectos de I+D no eido da xestión forestal.
Outro dos temas que se abordou na asemblea foi tamén o Plan Forestal de Galicia. A principios deste ano iniciouse o proceso de revisión do mesmo e desde entón a AFG está traballando neste documento que definirá o modelo de monte galego nos vindeiros anos.
A situación actual e a previsión do mercado da madeira ocupou tamén un espazo destacado. En especial, fíxose fincapé na situación do prezo da madeira de eucalipto despois da baixada de prezos do ano pasado. Así mesmo, falouse da importancia da certificación forestal á hora da venta de madeira.
De especial importancia neste momento é a sanidade forestal. O cancro do castiñeiro, o goniptero do eucalipto e o nematodo do piñeiro seguen sendo doenzas que están a afectar de maneira significativa os montes galegos. Por outro lado, a presenza da avespa do castiñeiro nos soutos galegos está converténdose nun problema cada vez maior do que a Administración debe ocuparse con urxencia.
Na última parte da asemblea Antonio Rigueiro Rodríguez, vicepresidente da AFG e catedrático da USC fixo unha presentación dos proxectos de I+D promovidos pola AFG, algúns deles en colaboración coa USC.
A clausura da asemblea correu a cargo de Javier Bueno Lema, vicerreitor de Coordinación do Campus de Lugo da USC, despois do que se fixo unha visita ao Laboratorio de Madeira da EPS.
A xornada rematou cun almorzo na Casa Grande da Fervenza no Corgo e unha visita á Maderas Besteiro pola tarde.

(13 do 4 de 2015)

A Consellería do Medio Rural publicou o 13 de abril no Diario Oficial de Galicia a Resolución do 27 de marzo de 2015, da Secretaria Xeral do Medio Rural e Montes, pola que se prorrogan os traballos de seguimento e control na zona demarcada e na zona tampón dos 20 quilómetros do territorio declarado en corentena polo Bursaphelenchus xylophilus, segundo a Resolución do 17 de novembro de 2010, da Dirección Xeral de Produción Agropecuaria.

Con esta resolución quedan prorrogadas durante un ano máis as medidas de erradicación e control do nematodo do piñeiro para evitar a súa propagación que se estableceran no seu día por medio da Orde do 22 de marzo de 2012 pola que se establecen medidas sobre a sanidade vexetal nunha área demarcada polo organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus.

Segundo a resolución publicada agora parece que o informe da última auditoría efectuada en Galicia en maio de 2014 pola Food and Veterinary Office (FVO), que é o organismo europeo competente para realizar as auditorías e inspeccións a fin de garantir o cumprimento da lexislación europea en sanidade vexetal, pon de manifesto a existencia de zonas con exemplares sintomáticos nos territorios afectados, polo que procede prorrogar a vixencia das medidas establecidas para a erradicación e control do nematodo.

A Asociación Forestal de Galicia dirixiu ao secretario xeral de Montes e Medio Rural unha consulta para coñecer as razóns que motivaron a decisión de prorrogar a nomeada Orde do 22 de marzo de 2012. O pasado día 10 tamén remitiu unha carta á conselleira do Medio Rural para urxirlle que se informara ás persoas afectadas sobre a o proceso de erradicación desta praga, así como que trasladase información precisa sobre este asunto aos servizos provinciais e comarcais competentes.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es