Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(4 do 4 de 2014)

O 31 de marzo publicouse no DOG o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas de especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Este documento regulará a partir de agora os usos nos espazos incluídos dentro da Rede Natura 2000 de Galicia, das zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) e na zona de especial protección para as aves da Limia.

No que respecta aos usos forestais establécense cales son os usos permitidos e cales precisan de informe ou autorización preceptiva e cales quedan sometidos a avaliación de impacto ambiental.

Entre os usos permitidos recóllese unha das reclamacións da Asociación Forestal de Galicia de gran importancia para os propietarios forestais galegos, e que é que as superficies forestais arborizadas que están poboadas por especies forestais alóctonas poderán seguir sendo explotadas en sucesivas quendas sempre e cando non se realicen cambios de especie, salvo cando os cambios supoñan a transformación de eucaliptais en piñeirais ou cando, tras a rexeneración, se creen masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño.

Estas masas de especies alóctonas (piñeiros, eucaliptos, pseudotsugas, etc.) poderán ser rexeneradas de forma natural ou ben mediante repoboación.

Segundo o Plan Director necesitan informe preceptivo do órgano competente en materia de conservación da natureza, os instrumentos de xestión que comprendan áreas incluídas ou lindeiras cos terreos descritos no segundo parágrafo desta nota, así como os aproveitamentos de masas forestais que non estean recollidos nun instrumento de xestión.

Necesitarán autorización preceptiva, entre outros, as reforestacións; as queimas controladas o uso de biocidas, os cambios de actividade forestal a agrícola e viceversa, as cortas nas marxes de ribeira, as cortas de masas de frondosas autóctonas...

Pódese consultar o texto completo do decreto pinchando aquí.

(24 do 3 de 2014)

Os socios Galegos do proxecto Silvaplus (AFG, Concello de Ponteareas e Concello de Tomiño) organizan a Xornada técnica “Biomasa forestal, recurso enerxético de proximidade dentro das actividades da Rede de Cooperación do proxecto, na que se tratará de analizar cal é a situación do sector da biomasa e cal é o impacto das accións que se desenvolveron co proxecto durante os últimos tres anos.

A xornada terá lugar o mércores 26 de marzo, entre as 17.00 e as 20.30 h na Sala multiusos do Auditorio Municipal Reveriano Soutulllo, en Ponteareas. Esta xornada ten como obxectivo analizar a situación actual do sector da biomasa e o impacto das accións desenvolvidas polo proxecto durante os últimos tres anos.

Ao final da sesión Rafael Louzán Abal, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, presentará o programa de fomento do uso da biomasa como combustible nos concellos de Pontevedra.

Os asistentes recibirán as publicacións elaboradas no proxecto Silvaplus.

Pode descargar o programa da xornada pinchando aquí
Pode descargar o mapa de localización da sala multiusos do Auditorio de Ponteareas pinchando aquí

(28 do 1 de 2014)

Ata o 31 de xullo de 2014 estará aberto o prazo para solicitar axudas ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se convocan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) para o ano 2014.

Nesta orde de axudas contémplanse dúas liñas:
Liña 1 de axudas para constituír sociedades de fomento forestal (Sofor).
Liña 2 de axudas para iniciar a actividade das sociedades de fomento forestal con inscrición definitiva no Rexistro de Sofor (RSofor).

Superficie mínima para a liña 1 de axudas para constituír sociedades de fomento forestal (Sofor)
1. As solicitudes deberán formularse por unha superficie mínima que, atendendo á tipoloxía de Sofor, será de:
a) Plantacións forestais de froito: 15 hectáreas.
b) Plantacións de frondosas caducifolias ou masas preexistentes de frondosas autóctonas: 25 hectáreas.
c) Outras plantacións ou aproveitamentos forestais: 50 hectáreas.

2. No momento da solicitude a entidade solicitante deberá acreditar a titularidade do 25% das superficies citadas.

As bases reguladoras desta convocatoria son as contidas na Orde do 2 de xullo de 2013 pola que se establecen as bases que regulan as axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor) e se convocan para o ano 2013 (Diario Oficial de Galicia nº 133, do 15 de xullo de 2013) .

(28 do 1 de 2014)

Ata o 24 de febreiro estará aberto o prazo para solicitar subvencións ao abeiro da Orde do 30 de decembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención e defensa contra os incendios forestais en montes veciñais en man común cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2014.

Poden beneficiarse destas subvencións as comunidades de montes veciñais en man común, así como as súas agrupacións e mancomunidades, excepto aquelas que teñan asinado un consorcio ou un convenio coa Administración, salvo que solicitasen a súa rescisión ou transformación, ou que se solicite a subvención na superficie que non esta afectada polo consorcio ou convenio.

Esta orde contempla dúas liñas de axudas:
a) Liña I: subvencións para o control selectivo de combustible.
b) Liña II: subvencións para a construción de puntos de auga.

A superficie mínima para solicitar estas axudas é de 250 ha. Excepcionalmente no caso de que unha CMVMC estivera localizada nun espazo declarado como zona de especial protección dos valores naturais, a superficie mínima sería 100 ha.

(11 do 12 de 2013)

Na reunión do Consello Forestal celebrada o 2 de decembro, presentouse o anteproxecto da lei de mellora da estrutura agraria territorial de Galicia. Neste anteproxecto abórdanse varios aspectos novidosos:

 • Penaliza o abandono do cultivo das terras.
 • Reduce as fases e acurta o proceso de concentración.
 • Distingue entre as actuacións entre os núcleos rurais de poboación e as terras de fóra dos núcleos.
 • Impón unha caducidade aos procesos de concentración que están detidos na actualidade.
 • Dá a posibilidade de incluír montes veciñais nos procesos de concentración, esixindo a regulación dos seus lindes e permitindo a agrupación das súas parcelas.
 • Inclúe novas superficies mínimas para o proceso de concentración, que no caso do monte é de 60 hectáreas.
 • Presenta beneficios fiscais para os procesos de permutas de parcelas e para transmisións patrimoniais intervivos.

Na mesma xuntanza o secretario xeral de Medio Rural e Montes anunciou os próximos trámites que se van acometer na secretaría en relación co ámbito forestal:

 • O inicio da elaboración da nova lei de montes veciñais en man común nos primeiros meses do ano 2014.
 • O inicio da revisión do Plan Forestal de Galicia.
 • Informou que o decreto de aproveitamentos forestais está en trámite de aprobación.
 • Tamén fixo saber que o decreto de ordenación de montes entrará en trámite en próximas datas.
 • Avanzou tamén que no 2014 se vai celebrar un congreso en Galicia sobre incendios forestais para encarar unha nova etapa cun mellor tratamento deste problema.

(5 do 12 de 2013)

O 5 de decembro de 2013 celebrarase en Viana do Castelo o Seminario Internacional Necesidades enerxéticas locais e recursos dos bosques. Con este evento preténdense divulgar os resultados do proxecto Silvaplus e promover unha reflexión sobre a integración da biomasa forestal como fonte primaria de enerxía renovable nas políticas e estratexias municipais de eficiencia enerxética. Neste sentido, é preciso resaltar que a biomasa forestal é un recurso competitivo e abondoso nas rexións do Alto Minho e sur de Galicia e que o seu emprego aporta vantaxes na valorización dos espazos forestais, na diminución de risco de incendios forestais e na creación de emprego.

O Seminario abordará tres temas importantes que inflúen na definición de estratexias locais para a enerxía: a biomasa forestal como fonte de enerxía local, a promoción do mercado de calor (solucións técnicas e políticas) e as solucións para a produción de biomasa forestal (xestión forestal e cultivos enerxéticos).

O Seminario está dirixido a expertos e profesionais interesados na área da eficiencia enerxética, do medio ambiente e do sector forestal, xa que estes son os temas que, de forma integrada, constitúen a base das propostas de solucións enerxéticas locais e rexionais, que o Silvaplus recomenda como resultado do traballo efectuado polo equipo de expertos do proxecto, xunto coa colaboración de universidades, empresas e concellos.

Neste evento interveñen un conxunto de entidades, personalidades e responsables políticos con capacidade de influencia nas medidas de política enerxética e de política forestal. Por isto, inda sendo un seminario que marca o fin do proxecto Silvaplus é, á súa vez, un punto de partida para a construción dunha estratexia rexional de enerxía baseada en recursos endóxenos e na que a biomasa vai ocupar un lugar destacado.

Programa do Seminario Internacional Necesidades enerxéticas locais e recursos dos bosques

Ficha de inscrición no Seminario

(6 do 11 de 2013)

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, demandou o pasado mes de outubro, a implicación das industrias na aposta que o Goberno galego está a facer polas enerxías que proceden de fontes naturais inesgotables, unha aposta que se vai ver reforzada “de xeito inmediato”, xa que os Orzamentos para o vindeiro ano inclúen unha rebaixa no Imposto de Transmisións Patrimoniais para todos os proxectos de enerxía renovable que se poñan en marcha, mediante unha bonificación do 92% sobre a cota (desde o 4% ata o 0,3%).

Durante o acto de conmemoración do 50 aniversario da central hidráulica de Belesar, o mandatario galego destacou que Galicia é potencia europea en tres recursos naturais, auga, vento e biomasa: en 2011, o 53% da enerxía eléctrica producida en Galicia procedeu de fontes renovables e a Xunta traballa co obxectivo de lograr que en 2015-2020 se chegue ata o 95%. De aí o fomento deste tipo de enerxías por parte do Executivo autonómico, un impulso que, segundo sinalou Feijóo, “se verá intensificado” no caso da enerxía eólica e da biomasa.

Así, no que respecta á primeira, o titular da Xunta adiantou que se vai actualizar o Plan sectorial eólico de Galicia, de cara a optimizar as posibilidades de aproveitamento e ofrecer unha blindaxe xurídica definitiva a calquera desenvolvemento eólico futuro; que se duplicará a bonificación fiscal existente no canon eólico a aqueles promotores que aposten pola innovación e a redución do impacto ambiental; ou que se modificará o Decreto de repotenciación para axilizar ao máximo a tramitación administrativa destes investimentos e tamén os prazos de execución dos parques eólicos.

No caso da biomasa, Feijóo explicou que o vindeiro ano desenvolverase, por vez primeira, un Plan de Acción Integral da Biomasa en Galicia, para dotar de absoluta preferencia esta actividade económica; que se incentivará o uso práctico deste combustible, sendo prioritarios á hora de captar subvencións os proxectos de innovación relacionados con este tipo de enerxía; e que se aprobará unha orde de axudas de 10 millóns de euros para a implantación de equipos de biomasa térmica. A meta, afirmou, é que o vindeiro ano se poñan en marcha máis de 1.000 instalacións de caldeiras deste tipo e que cada ano se valoricen 18.000 toneladas de biomasa. “E comezaremos por dar exemplo –insistiu-, avanzando que a Xunta seguirá coa renovación das súas instalacións co obxectivo de acadar un maior consumo de biomasa nos seus edificios administrativos e hospitalarios”.
Fonte: Nota de prensa Xunta de Galicia.

(1 do 10 de 2013)

Desde o 2 de outubro e ata o 1 de novembro permanecerá aberta unha liña de subvención para a plantación de castiñeiro para froito.

Estas axudas só se poden solicitar para as parcelas situadas nos seguintes concellos:

- Provincia da Coruña: Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Arzúa e Boimorto.
- Provincia de Lugo: todos os concellos excepto: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo.
- Provincia de Ourense: todos os concellos.
- Provincia de Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces, Cerdedo, A Estrada, Forcarei, Cotobade, A Lama, Campo Lameiro e Cuntis.
Esta demarcación responde a unhas condicións pluviométricas, térmicas, ombrotérmicas, hipsométricas e de solos óptimas para o cultivo de castaña de calidade.

Terreos sobre os que se pode solicitar subvención
Poderán ser obxecto de axuda todo tipo de terreos que estean identificados no Sistema de Identificación Xeográfica de Parcelas Agrícolas (SIXPAC) agás camiños.
Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

Beneficiarios das axudas
Poderán ser beneficiarios das axudas previstas nesta orde as sociedades de fomento forestal, os propietarios particulares de xeito individual, as sociedades ou agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas e inscritas no Rexistro de Asociacións da Xunta de Galicia, as cooperativas agrarias, os pro indivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, as comunidades de bens, as entidades locais, outras persoas xurídicas ou as comunidades de montes veciñais en man común.
Os beneficiarios serán persoas físicas ou xurídicas que sexan propietarias ou titulares dos terreos obxecto de axuda. Non se admite a cesión por parte do propietario do terreo a un terceiro.

Especies a utilizar
A planta de castiñeiro que se subvenciona é o porta-enxerto ou a planta enxertada con algunha das seguintes varidedades: Amarelante, Famosa, Garriga, Longal, De Parede, Ventura e Xudía, así como das variedades de boa actitude macho polinizador: Negral, Picona, Serodia e Rapada. En caso de que a planta subvencionada sexa o porta-enxerto, non se realizará o enxerto ata transcorrido un ano desde a súa implantación.

Superficies mínima e máxima subvencionables

Superficie mínima:
a) 1 ha en couto redondo para propietarios particulares de xeito individual.
b) 3,75 ha en couto redondo para montes veciñais en man común, SOFOR, cooperativas agrícolas, proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, comunidades de bens, entidades locais,outras persoas xurídicas ou sociedades e agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas.

Superficie máxima:
a) 10 ha nun só couto redondo para propietarios particulares de xeito individual.
b) 15 ha admitíndose máis dun couto redondo sempre e cando supere a superficie mínima, para montes veciñais en man común, SOFOR, cooperativas agrícolas, proindivisos, os de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, comunidades de bens, entidades locais, outras persoas xurídicas ou sociedades e agrupacións de propietarios particulares legalmente constituídas.

Pódese descargar o texto completo da orde pinchando aquí(18 do 9 de 2013)

Desde o 18 de setembro e ata o 17 de outubro estará aberto o prazo para a solicitude de axudas para a primeira forestación de terras non agrícolas.

A Orde do 10 de setembro de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007/2013, e se convocan para o ano 2013 publicouse hoxe no Diario Oficial de Galicia.

Liñas de axuda

Con esta orde financiaranse dúas liñas de axuda:

Liña I: Primeira forestación de terras non agrícolas con piñeiro do país, piñeiro radiata, piñeiro silvestre, e piñeiro de Oregón. Hai casos nos que tamén se subvenciona a plantación de frondosas.

Liña II: Primeira forestación de terras non agrícolas con castiñeiro destinado á produción de froito. Estas axudas só se poden solicitar para as parcelas situadas nos seguintes concellos:

 • Provincia da Coruña: Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Arzúa e Boimorto.
 • Provincia de Lugo: todos os concellos excepto: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo.
 • Provincia de Ourense: todos os concellos.
 • Provincia de Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces, Cerdedo, A Estrada, Forcarei, Cotobade, A Lama, Campo Lameiro e Cuntis.

Terreos para os que se poden solicitar estas subvencións

Só poderán ser obxecto de axuda aqueles terreos que estean identificados no Sistema de identificación xeográfica de parcelas agrícolas (Sixpac) como: Forestal (FO), Pasto con arboredo (PA) ou Pasto arbustivo (PR).

Nos terreos en que existise tradicionalmente arboredo non se poderán solicitar estas axudas.

Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

O 19 de setembro publicouse unha corrección de erros a esta orde de axudas que se pode descargar aquí

O 30 de setembro publicouse unha segunda corrección de erros a esta orde de axudas que se pode descargar aquí(3 do 9 de 2013)

O 30 de agosto publicouse no DOG a Orde do 13 de agosto de 2013 pola que se establecen as bases reguladoras, así como a súa convocatoria para os anos 2013-2014-2015, para a concesión de axudas en materia de conservación dos recursos naturais e o fomento de accións para a poboación local para o desenvolvemento sustentable dos espazos declarados como parques naturais na Comunidade Autónoma de Galicia.

O obxectivo desta liña de subvención é fomentar o desenvolvemento socioeconómico sostible das terras agrícolas e a mellora da calidade de vida das poboacións locais situadas dentro ou nas áreas de influencia de espazos protexidos mediante unha convocatoria aberta en réxime de concorrencia competitiva.

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es