Asociación Forestal de Galicia          

 

Últimas noticias

(15 do 1 de 2015)

O venres 9 de xaneiro o Consello de Ministros aprobou a nova Lei de Montes que segundo o texto. O Goberno actualiza e mellora a lei, pero debería incluír medidas máis eficaces para apoiar a xestión forestal, única ferramenta para o coidado e mellora dos nosos montes.

O artigo 1 da Lei de Montes indica que o seu obxecto é “garantir a conservación e protección dos montes españois, promovendo a súa restauración, mellora, sostibilidade e aproveitamento racional”.

Entre os principios que inspiran esta lei figuran: a xestión sostible dos montes, o fomento das producións forestais e os seus sectores económicos asociados, a creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural.
Para levar a cabo estas actividades é preciso xestionar os montes, e para que se realice esta xestión é necesario que sexan rendibles ou existan fondos especiais para isto.

Actualmente a falta de xestión dos montes é a causa das súas principais ameazas, como son os incendios e as pragas e enfermidades. Ademais, impide a xeración de emprego e riqueza no medio rural.

Non obstante, desde a perspectiva dos silvicultores, observamos nesta modificación da lei que, se ben mellora tecnicamente algúns aspectos como a recuperación do Consello Forestal, o apoio á certificación forestal, os modelos técnicos de xestión para axilizar e simplificar os procedementos actualmente vixentes, algunhas modificacións quédanse en mera declaración de intención pola súa indeterminación, como a consideración dos montes como infraestrutura verde, a loita contra a corta ilegal e a comercialización ilegal da madeira e a creación de sociedades forestais para promover a agrupación dos montes a efectos de xestión, deixando moitos aspectos sen especificar.

Sen embargo, séguese sen afrontar de cheo a raíz do problema dos montes ao non utilizar mellor ferramentas e medidas que verdadeiramente poden favorecer a xestión, como unha fiscalidade adaptada á actividade forestal.

Os incentivos fiscais poden ser unhas das medidas máis eficaces para fomentar a xestión forestal sostible. Máxime cando escasean recursos públicos para outro tipo de incentivos como subvencións ou fondos para o patrimonio natural.

Ademais, a reinstauración e dotación do Fondo para o Patrimonio Natural, o apoio explícito ao asociacionismo forestal e un fomento claro do uso enerxético da biomasa forestal con obxectivos concretos e prazos, axudarían a paliar a falta de xestión.

Outras consideracións son a defensa da planificación forestal respecto á urbanística, a discriminación de axudas por existencia de arborado en terreos con actividade gandeira, a reserva nos aproveitamentos non madeirables para que se poidan valorizar e mellorar os recursos non madeirables e a incorporación do estatuto da Propiedade Forestal, que non obtiveron resposta nesta modificación de Lei.

No que respecta aos montes de socios, se ben se dou un enorme paso de cara ao seu recoñecemento, deixouse pasar a ocasión de conseguir una regulación máis concreta que facilite a súa xestión.

Se con este proxecto de Lei se pretende mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a prevención dos incendios forestais, a loita contra o cambio climático e o aproveitamento económico dos montes, non se pode esquecer o papel fundamental dos silvicultores, indispensables protagonistas da xestión, e asegurar todas as medidas necesarias para fomentar ao máximo o seu labor.

(29 do 12 de 2014)

A Asociación Forestal de Galicia organiza unha poxa de madeira para a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Randufe

Trátase de dous lotes de madeira de piñeiro do país de 1.306 pés cun volume estimado de 780 m3 que saen cun prezo base de 25.000 euros.

Non se admitirán ofertas por debaixo dos valores que se indican no anuncio da poxa que pode consultarse nesta mesma páxina web.

Establécese tamén un prezo índice (superior ao prezo base) para cada lote, que se reserva a parte vendedora, e que figurará nun  sobre pechado que será aberto simultaneamente coas plicas de oferta.

A Mesa de Adxudicación resolverá no acto se procede ou non a adxudicación provisional dos lotes poxados.

Trátase dunha corta a feito na que a madeira está certificada polo selo FSC. O prazo límite da corta será ata o fin da época autorizada pola Consellería do Medio Rural dado que o monte se atopa dentro da área afectada pola corentena da praga do nematodo do piñeiro.

O prego de condicións atópase dispoñible na oficina da Asociación Forestal de Galicia no Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas.

Cada licitador presentará un sobre pechado individual para cada oferta coa proposición económica formalizada segundo modelo que se facilitará ós interesados e acompañando copia do seu DNI.

A apertura de plicas, levarase a cabo o venres día 23 de xaneiro de 2015 ás 21:00 horas no Centro Cultural de Randufe (Tui). A asistencia persoal dos licitadores á poxa é requisito necesario para poder ser adxudicados os lotes.

Presentación de ofertas: as ofertas presentaranse dende o día 19 de xaneiro ata o día 23 de xaneiro de 2015, na oficina da Asociación Forestal de Galicia, sita no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas), en horario de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.

Establécese unha fianza do 10% do valor de alleamento do aproveitamento madeirable. Esta fianza farase efectiva no acto de adxudicación provisional.

Os lotes de madeira deberán ser pagados antes dos 30 días naturais seguintes á adxudicación provisional.

(3 do 11 de 2014)

A Deputación Provincial da Coruña ten aberta dúas convocatorias de axudas ás que poden optar as comunidades de montes veciñais en man común da provincia da Coruña.

Con estas liñas de axudas fináncianse accións de apoio ás entidades agrarias e labregas en proxectos destinados á recuperación e valoración dos recursos agrarios endóxenos de carácter agrícola, gandeiro e forestal que teñan como obxecto:

 • A valorización e comercialización das producións agrarias, gandeiras e forestais.
 • Os proxectos relacionados coa multifuncionalidade do monte enfocados á prevención dos incendios.
 • O asesoramento e formación técnica para a realización de proxectos de investigación e innovación tecnolóxica.
 • O fomento do uso das novas tecnoloxías, das enerxías renovables e do aforro enerxético.
Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2015
Con esta liña subvenciónanse: a contratación de persoal técnico, comerciais, etc., o aluguer de instalacións, maquinaria, etc., os labores de implantación e acondicionamento de cultivos, o asesoramento técnico para a execución e a supervisión do proxecto, a formación técnica co fin de conseguir o fomento das medidas obxecto de axuda nesta convocatoria, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido ás entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2015
Dentro desta convocatoria, son financiables: as infraestruturas materiais e equipamentos técnicos (peches, acondicionamento de locais, entitorados, adquisición ou adecuación técnica de maquinaria, isotermas, etc.), os investimentos (construcións, equipamentos, instalacións, novas tecnoloxías e enerxías renovables), a adquisición de equipos e sistemas informáticos e os investimentos que supoñan aforro enerxético, entre outros.
Pódese descargar o texto completo da convocatoria pinchando aquí

O prazo para a presentación de solicitudes remata o día 20 de novembro de 2014 ás 14.00 horas.

(2 do 10 de 2014)

Desde o 3 de outubro e ata o 3 novembro estará aberto o prazo para solicitar as axudas ao abeiro da Orde do 26 de setembro de 2014 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2014.

Traballos subvencionables

 • Rareos en masas estables de coníferas con diámetro normal medio da masa inferior a 12 cm e razón media altura a diámetro menor de 90.
 • Rozas previas ás podas e podas en masas de coníferas.
 • Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con diámetro normal medio da masa inferior aos 20 cm, considerando como tales aquelas cun mínimo dun 80% de superficie ocupada por frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras e cunha densidade mínima destas de 400 pés/ha e altura media superior a 1,5 m.
 • Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 100 pés/ha.
 • Tratamentos silvícolas en masas de eucalipto co obxectivo de obter madeira de calidade para serra ou chapa, en quendas de 25 anos.
Non se poderán solicitar as mesmas actuacións sobre superficies xa subvencionadas nas convocatorias de axudas dos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013.

Superficies máximas e mínimas

 • Propietarios particulares de xeito individual: 1 ha en couto redondo como mínimo e 15 ha como máximo.
 • Montes veciñais en man común con superficie total clasificada inferior ou igual a 50 hectáreas: 3 ha como mínimo; montes veciñais en man común con superficie total clasificada superior a 50 hectáreas: 5 hectáreas en couto redondo.
  Nestes dous casos, a superficie máxima serán 50 hectáreas. Admitirase máis dun couto redondo sempre que cada un deles supere a superficie mínima de 3 hectáreas para comunidades de montes veciñais en man común con superficie total clasificada inferior ou igual a 50 hectáreas, e de 5 hectáreas para comunidades de montes veciñais en man común con superficie total clasificada superior a 50 hectáreas.
 • Sofor, asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, as entidades locais, cooperativas agrícolas, proindivisos, montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, comunidades de bens e outras persoas xurídicas, a superficie mínima de actuación por solicitude será de 3 hectáreas en couto redondo e 25 hectáreas en, como máximo, tres unidades de superficie en couto redondo, sempre que o couto redondo supere a superficie mínima.
Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

Os montes con superficies superiores a 250 hectáreas deben contar cun plan técnico, proxecto de ordenación ou plan de xestión no cal se considere a realización dos traballos solicitados ao abeiro da presente orde.

É preciso presentar copia compulsada do documento que acredite a titularidade dos terreos.

(8 do 9 de 2014)

A Asociación Forestal de Galicia organiza unha poxa de aproveitamentos madeirables pertencentes a tres montes veciñais na que se ofertarán 3.240 m3 de madeira, principalmente das especies eucalipto, piñeiro do país e piñeiro insigne.

A apertura de plicas, levarase a cabo o venres día 26 de setembro de 2014 ás 21:00 horas no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas) . A asistencia persoal dos licitadores á poxa é requisito necesario para poder ser adxudicados os lotes.

As ofertas presentaranse dende o día 22 de setembro ata o día 26 de setembro de 2014, na oficina da Asociación Forestal de Galicia, sita no Centro Cultural de Xinzo. Portela s/n. 36.891 Ponteareas, en horario de 8:00 a 15:00 h.

Pódese consultar o anuncio da poxa e máis os pregos de condicións pinchando aquí

(10 do 8 de 2014)

A partir do 12 de agosto e ata o 11 de setembro estará aberto o prazo para a solicitude de axudas para a primeira forestación de terras non agrícolas.

A Orde do 21 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas, en concorrencia competitiva, para o fomento da primeira forestación de terras non agrícolas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013, e se convocan para o ano 2014 publicouse hoxe no Diario Oficial de Galicia.

Liñas de axuda

Con esta orde financiaranse dúas liñas de axuda:

Liña I: Primeira forestación de terras non agrícolas con piñeiro do país, piñeiro radiata, piñeiro silvestre e piñeiro de Oregón. Hai casos nos que tamén se subvenciona a plantación de frondosas.

Liña II: Primeira forestación de terras non agrícolas con castiñeiro destinado á produción de castaña. Estas axudas só se poden solicitar para as parcelas situadas nos seguintes concellos:

- Provincia da Coruña: Melide, Santiso, Sobrado, Toques, Arzúa e Boimorto.
- Provincia de Lugo: todos os concellos excepto: O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros e Ribadeo.
- Provincia de Ourense: todos os concellos.
- Provincia de Pontevedra: Agolada, Dozón, Lalín, Rodeiro, Silleda, Vila de Cruces, Cerdedo, A Estrada, Forcarei, Cotobade, A Lama, Campo Lameiro e Cuntis.

Un mesmo solicitante pode solicitar axuda nas dúas liñas de axuda.

Terreos para os que se poden solicitar estas subvencións

Só poderán ser obxecto de axuda aqueles terreos que estean identificados no Sistema de identificación xeográfica de parcelas agrícolas (SIXPAC) como: forestal (FO), pasto con arboredo (PA) ou pasto arbustivo (PR).

Nos terreos en que existise tradicionalmente arboredo non se poderán solicitar estas axudas.

No caso da Liña II, as parcelas deberán reunir os seguintes requisitos: ter unha pendente igual o inferior ao 30%, non estar encharcado, ter unha profundidade do solo superior a un metro e non ser pedregoso.

Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

Pódese consultar o texto completo da orde pinchando aquí

(10 do 6 de 2014)

A Confederación de Organizacións de Selvicultores de España (COSE) organiza, coa colaboración da Asociación Forestal de Galicia, os vindeiros 13 e 14 de xuño en Melide un curso de divulgación sobre silvicultura de frondosas para a produción de madeira de alto valor.

Os carballos, o castiñeiro, a nogueira, o bidueiro e o freixo son especies que vexetan moi ben nos nosos mellores solos e que poden chegar a ser moi rendibles para os produtores se se emprega planta de calidade e se poñen en práctica as modernas técnicas de silvicultura.

Na actualidade o IV Inventario Forestal Nacional pon de manifesto un importante incremento na superficie galega cuberta de frondosas. Tamén indica que os montes poboados por estas especies atópanse silvícolamente descoidados. Pola súa parte, o alto valor da madeira das principais frondosas nos mercados actuais e a toma de conciencia do seu alto valor ecolóxico, están impulsando a moitos propietarios forestais a realizar plantacións para conseguir producir madeira de alta calidade.

A COSE coa colaboración da Asociación Forestal de Galicia organiza este curso encamiñado a difundir coñecementos sobre a silvicultura das principais frondosas que se atopan en Galicia co fin de que os propietarios forestais poidan manexar con garantías de éxito as antigas masas e as novas plantacións, para que tamén poidan optimizar a produción e así asegurar o retorno do capital investido.

O curso constará de dúas sesións, a primeira delas centrarase na descrición das principais características das especies e a súa xestión silvícola, a segunda está destinada a realizar prácticas no monte que ilustren os contidos teóricos. A sesión teórica terá lugar na Sala de Conferencias do Edificio Multiusos (ao carón da Casa da Cultura) o 13 de xuño ás 17:30 horas. O día 14 de xuño ás 10 da mañá farase unha visita a plantacións forestais da zona feitas coas especies tratadas para observar no terreo os aspectos analizados na clase teórica.

O curso será impartido por enxeñeiros de Montes con experiencia no campo da silvicultura.

Todos os propietarios particulares, comunidades de montes, empresas de servizos forestais e público en xeral da comarca interesados en asistir a estas sesións sobre silvicultura de frondosas, poderán inscribirse gratuitamente chamando previamente aos números de teléfono 981 564 011 e 981 569 140.

Este curso inscríbese dentro do proxecto RedFor que está desenvolvendo a Confederación de Organizacións de Silvicultores de España (COSE) co financiamento do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente e os fondos FEADER.

(7 do 5 de 2014)

O 6 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

O decreto entra vigor o 27 deste mes, e algunhas das principais novidades novidades son as seguintes:

Cortas de madeira:

 • Non requirirán ningunha autorización, comunicación previa ou notificación: as cortas de árbores enfermas ou mortas (cortas de policía), os rareos, as podas e os demais tratamentos silvícolas sen aproveitamento comercial.
 • Necesitarán autorización: os aproveitamentos madeireiros e leñosos e de cortiza que se produzan en montes ou terreos forestais que non dispoñan de instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal ou, dispoñendo del, non se axusten ás súas disposicións.
 • Necesitarán notificación: os aproveitamentos madeireiros e leñosos e de cortiza que se produzan en montes ou terreos forestais que dispoñan de instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal e se axusten ao disposto nel.
 • Necesitarán comunicación: os aproveitamentos madeireiros e leñosos que se produzan en montes ou terreos forestais cuxo obxecto sexa o uso doméstico e non teñan aproveitamento comercial, aqueles en zonas afectadas por expropiación, aqueles de obrigada execución en aplicación da lexislación vixente e, finalmente, aqueloutros en masas arbóreas onde a consellería competente en materia de montes declare a existencia dunha praga ou enfermidade forestal e dite as medidas e os tratamentos fitosanitarios obrigatorios, como os aproveitamentos madeireiros e leñosos, para o control e a loita contra a praga ou enfermidade forestal.
Aproveitamentos de pastos nos montes
Precisará comunicación a prohibición ou autorización de xeito regulado pola persoa propietaria de calquera aproveitamento de pastos nunha parte ou na totalidade dos seus montes ou terreos forestais cando estes non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración forestal. Esta prohibición ou autorización regulada farase mediante a solicitude de inscrición no Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo, adscrito á consellería competente en materia de montes, e que recolle os terreos forestais onde o pastoreo estea prohibido ou regulado.

Aproveitamentos de froitos e cogomelos
Precisará comunicación a prohibición por parte da persoa propietaria da entrada de persoas no seu monte sen a súa autorización para recolla de froitos e cogomelos, con independencia da modalidade de aproveitamento, na totalidade ou nunha parte do seu monte mediante o seu coutamento e sinalización en montes ou terreos forestais que non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración forestal.

No caso dunha comunidade propietaria de montes veciñais en man común, as solicitudes de autorización deberán presentar o acordo previo da asemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia da acta da asamblea, ben por medio de certificación expedida polo/a secretario/a da comunidade.

Pódese descargar o texto completo do decreto pinchando aquí.

(3 do 4 de 2014)

O 31 de marzo publicouse no DOG o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas de especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Este documento regulará a partir de agora os usos nos espazos incluídos dentro da Rede Natura 2000 de Galicia, das zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) e na zona de especial protección para as aves da Limia.

No que respecta aos usos forestais establécense cales son os usos permitidos e cales precisan de informe ou autorización preceptiva e cales quedan sometidos a avaliación de impacto ambiental.

Entre os usos permitidos recóllese unha das reclamacións da Asociación Forestal de Galicia de gran importancia para os propietarios forestais galegos, e que é que as superficies forestais arborizadas que están poboadas por especies forestais alóctonas poderán seguir sendo explotadas en sucesivas quendas sempre e cando non se realicen cambios de especie, salvo cando os cambios supoñan a transformación de eucaliptais en piñeirais ou cando, tras a rexeneración, se creen masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño.

Estas masas de especies alóctonas (piñeiros, eucaliptos, pseudotsugas, etc.) poderán ser rexeneradas de forma natural ou ben mediante repoboación.

Segundo o Plan Director necesitan informe preceptivo do órgano competente en materia de conservación da natureza, os instrumentos de xestión que comprendan áreas incluídas ou lindeiras cos terreos descritos no segundo parágrafo desta nota, así como os aproveitamentos de masas forestais que non estean recollidos nun instrumento de xestión.

Necesitarán autorización preceptiva, entre outros, as reforestacións; as queimas controladas o uso de biocidas, os cambios de actividade forestal a agrícola e viceversa, as cortas nas marxes de ribeira, as cortas de masas de frondosas autóctonas...

Pódese consultar o texto completo do decreto pinchando aquí.

(23 do 3 de 2014)

Os socios Galegos do proxecto Silvaplus (AFG, Concello de Ponteareas e Concello de Tomiño) organizan a Xornada técnica “Biomasa forestal, recurso enerxético de proximidade dentro das actividades da Rede de Cooperación do proxecto, na que se tratará de analizar cal é a situación do sector da biomasa e cal é o impacto das accións que se desenvolveron co proxecto durante os últimos tres anos.

A xornada terá lugar o mércores 26 de marzo, entre as 17.00 e as 20.30 h na Sala multiusos do Auditorio Municipal Reveriano Soutulllo, en Ponteareas. Esta xornada ten como obxectivo analizar a situación actual do sector da biomasa e o impacto das accións desenvolvidas polo proxecto durante os últimos tres anos.

Ao final da sesión Rafael Louzán Abal, presidente da Deputación Provincial de Pontevedra, presentará o programa de fomento do uso da biomasa como combustible nos concellos de Pontevedra.

Os asistentes recibirán as publicacións elaboradas no proxecto Silvaplus.

Pode descargar o programa da xornada pinchando aquí
Pode descargar o mapa de localización da sala multiusos do Auditorio de Ponteareas pinchando aquí

Búsqueda de noticias
Búsqueda no arquivo de noticias:
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es