Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVII 57  2º Trimestre 2014

EN PORTADA

 
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

 

revista
 
 

Noticia forestal

O venres 9 de xaneiro o Consello de Ministros aprobou a nova Lei de Montes que segundo o texto. O Goberno actualiza e mellora a lei, pero debería incluír medidas máis eficaces para apoiar a xestión forestal, única ferramenta para o coidado e mellora dos nosos montes.

O artigo 1 da Lei de Montes indica que o seu obxecto é “garantir a conservación e protección dos montes españois, promovendo a súa restauración, mellora, sostibilidade e aproveitamento racional”.

Entre os principios que inspiran esta lei figuran: a xestión sostible dos montes, o fomento das producións forestais e os seus sectores económicos asociados, a creación de emprego e o desenvolvemento do medio rural.
Para levar a cabo estas actividades é preciso xestionar os montes, e para que se realice esta xestión é necesario que sexan rendibles ou existan fondos especiais para isto.

Actualmente a falta de xestión dos montes é a causa das súas principais ameazas, como son os incendios e as pragas e enfermidades. Ademais, impide a xeración de emprego e riqueza no medio rural.

Non obstante, desde a perspectiva dos silvicultores, observamos nesta modificación da lei que, se ben mellora tecnicamente algúns aspectos como a recuperación do Consello Forestal, o apoio á certificación forestal, os modelos técnicos de xestión para axilizar e simplificar os procedementos actualmente vixentes, algunhas modificacións quédanse en mera declaración de intención pola súa indeterminación, como a consideración dos montes como infraestrutura verde, a loita contra a corta ilegal e a comercialización ilegal da madeira e a creación de sociedades forestais para promover a agrupación dos montes a efectos de xestión, deixando moitos aspectos sen especificar.

Sen embargo, séguese sen afrontar de cheo a raíz do problema dos montes ao non utilizar mellor ferramentas e medidas que verdadeiramente poden favorecer a xestión, como unha fiscalidade adaptada á actividade forestal.

Os incentivos fiscais poden ser unhas das medidas máis eficaces para fomentar a xestión forestal sostible. Máxime cando escasean recursos públicos para outro tipo de incentivos como subvencións ou fondos para o patrimonio natural.

Ademais, a reinstauración e dotación do Fondo para o Patrimonio Natural, o apoio explícito ao asociacionismo forestal e un fomento claro do uso enerxético da biomasa forestal con obxectivos concretos e prazos, axudarían a paliar a falta de xestión.

Outras consideracións son a defensa da planificación forestal respecto á urbanística, a discriminación de axudas por existencia de arborado en terreos con actividade gandeira, a reserva nos aproveitamentos non madeirables para que se poidan valorizar e mellorar os recursos non madeirables e a incorporación do estatuto da Propiedade Forestal, que non obtiveron resposta nesta modificación de Lei.

No que respecta aos montes de socios, se ben se dou un enorme paso de cara ao seu recoñecemento, deixouse pasar a ocasión de conseguir una regulación máis concreta que facilite a súa xestión.

Se con este proxecto de Lei se pretende mellorar a xestión para contribuír á conservación da biodiversidade, a prevención dos incendios forestais, a loita contra o cambio climático e o aproveitamento económico dos montes, non se pode esquecer o papel fundamental dos silvicultores, indispensables protagonistas da xestión, e asegurar todas as medidas necesarias para fomentar ao máximo o seu labor.

Poxa de madeira en Tui
A Asociación Forestal de Galicia organiza unha poxa de madeira para a Comunidade de Montes Veciñais en Man Común de Randufe

Trátase de dous lotes de madeira de piñeiro do país de 1.306 pés cun volume estimado de 780 m3 que saen cun prezo base de 25.000 euros.

Non se admitirán ofertas por debaixo dos valores que se indican no anuncio da poxa que pode consultarse nesta mesma páxina web.

Establécese tamén un prezo índice (superior ao prezo base) para cada lote, que se reserva a parte vendedora, e que figurará nun  sobre pechado que será aberto simultaneamente coas plicas de oferta.

A Mesa de Adxudicación resolverá no acto se procede ou non a adxudicación provisional dos lotes poxados.

Trátase dunha corta a feito na que a madeira está certificada polo selo FSC. O prazo límite da corta será ata o fin da época autorizada pola Consellería do Medio Rural dado que o monte se atopa dentro da área afectada pola corentena da praga do nematodo do piñeiro.

O prego de condicións atópase dispoñible na oficina da Asociación Forestal de Galicia no Centro Cultural de Xinzo en Ponteareas.

Cada licitador presentará un sobre pechado individual para cada oferta coa proposición económica formalizada segundo modelo que se facilitará ós interesados e acompañando copia do seu DNI.

A apertura de plicas, levarase a cabo o venres día 23 de xaneiro de 2015 ás 21:00 horas no Centro Cultural de Randufe (Tui). A asistencia persoal dos licitadores á poxa é requisito necesario para poder ser adxudicados os lotes.

Presentación de ofertas: as ofertas presentaranse dende o día 19 de xaneiro ata o día 23 de xaneiro de 2015, na oficina da Asociación Forestal de Galicia, sita no Centro Cultural de Xinzo (Ponteareas), en horario de 9:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h.

Establécese unha fianza do 10% do valor de alleamento do aproveitamento madeirable. Esta fianza farase efectiva no acto de adxudicación provisional.

Os lotes de madeira deberán ser pagados antes dos 30 días naturais seguintes á adxudicación provisional.

 
 
Agenda AFG
 


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es