Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  59  1º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
Restricións ás plantacións forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado

 

revista
 
 

Noticia forestal

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio vén de convocar unhas axudas para investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 2000 axudas para investimentos non produtivos vinculados á realización de obxectivos agroambientais e climáticos en concellos incluídos na Rede Natura 200 ás que poden concorrer os propietarios forestais.

Estas axudas subvencionan os seguintes investimentos:
a) Actuacións dirixidas á mellora da paisaxe agraria e ao desenvolvemento de usos recreativos:
– Creación e/ou mellora de cercas, sebes, vexetación de lindeiros e bordos non cultivados.
– Actuacións para a mellora da paisaxe rural, como restauración de muros de cachotaría e canteiría.
– Mellora de sendeiros rurais e accesos aos predios relacionados coa mellora do carácter de uso público dos espazos naturais, sistemas de condución e drenaxes necesarios nas zonas de acceso.
– Creación de rutas e áreas recreativas, así como os investimentos necesarios orientados a proporcionar o equipamento de información e interpretación adaptados ás características dos espazos naturais, como elementos interpretativos, paneis informativos, observatorios, ou elementos de análoga natureza asociados ás rutas ou ás áreas de uso público destinadas a visitantes ou habitantes.
– Sinalizacións de camiños.
– Outras de análoga natureza.
b) Actuacións dirixidas á recuperación de elementos históricos patrimoniais ou culturais representativos ou necesarios para o mantemento da paisaxe agraria tradicional:
– Rehabilitación de elementos tradicionais de valor patrimonial da paisaxe rural: hórreos, milladoiros, cabanas, valados, fontes e calquera outra de análoga ou similar natureza dentro dos espazos naturais. Non serán elixibles os gastos de restauración de elementos do patrimonio histórico nin os arqueolóxicos.
c) Actuacións dirixidas á preservación dos hábitats ou ecosistemas naturais e seminaturais:
i. Actuacións para a preservación de hábitats prioritarios ou de interese comunitario ou de hábitats de especies prioritarias, ameazadas ou de interese comunitario:
– Creación de cercados e outras obras necesarias para facilitar a conservación, incluídas a protección das augas e do solo.
– Restauración de zonas húmidas, corrección de drenaxes e restauración de uceiras.
– Modificación de estruturas existentes para permitir o desprazamento da fauna salvaxe e outras actuacións de mellora da conectividade.
– Investimentos destinados á preservación da vexetación de ribeira e filtros verdes.
– Eliminación de especies exóticas invasoras e restauración da vexetación característica do espazo.
– Outras actuacións de diverso tipo que contribúan á preservación dos hábitats ou das especies.
ii. Actuacións de preservación de ecosistemas naturais ou seminaturais (prados de sega, soutos ...).
iii. Outras actuacións sobre ecosistemas naturais ou seminaturais entre as cales se menciona, a modo de exemplo, a recuperación de sebes nas estremeiras das explotacións e nas beiras das zonas comúns, así como a recuperación de soutos.

Subvencionarase o 100% dos custos. Non serán subvencionables os custos de mantemento e funcionamento.

O prazo para solicitar estas axudas rematará o 8 de agosto de 2016.

Ao mesmo tempo permanece aberta tamén outra liña para o financiamento das mesmas accións en terreos dentro dos parques naturai s co mesmo prazo de solicitude.

 
 
Agenda AFG
 
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es