Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVI 56  4º Trimestre 2013

EN PORTADA

 
Distancias mínimas nas repoboacións forestais
Nova xunta de goberno da AFG
Consideracións sobre o 4º Inventario Forestal de Galicia
Entrevista a Alejandro Oliveros García
Director de Ordenación Forestal de ENCE

 

revista
 
 

Noticia forestal

O 31 de marzo publicouse no DOG o Decreto 37/2014, do 27 de marzo, polo que se declaran zonas de especiais de conservación os lugares de importancia comunitaria de Galicia e se aproba o Plan director da Rede Natura 2000 de Galicia.

Este documento regulará a partir de agora os usos nos espazos incluídos dentro da Rede Natura 2000 de Galicia, das zonas de especial protección dos valores naturais (ZEPVN) e na zona de especial protección para as aves da Limia.

No que respecta aos usos forestais establécense cales son os usos permitidos e cales precisan de informe ou autorización preceptiva e cales quedan sometidos a avaliación de impacto ambiental.

Entre os usos permitidos recóllese unha das reclamacións da Asociación Forestal de Galicia de gran importancia para os propietarios forestais galegos, e que é que as superficies forestais arborizadas que están poboadas por especies forestais alóctonas poderán seguir sendo explotadas en sucesivas quendas sempre e cando non se realicen cambios de especie, salvo cando os cambios supoñan a transformación de eucaliptais en piñeirais ou cando, tras a rexeneración, se creen masas de frondosas do anexo I da Lei 7/2012, do 28 de xuño.

Estas masas de especies alóctonas (piñeiros, eucaliptos, pseudotsugas, etc.) poderán ser rexeneradas de forma natural ou ben mediante repoboación.

Segundo o Plan Director necesitan informe preceptivo do órgano competente en materia de conservación da natureza, os instrumentos de xestión que comprendan áreas incluídas ou lindeiras cos terreos descritos no segundo parágrafo desta nota, así como os aproveitamentos de masas forestais que non estean recollidos nun instrumento de xestión.

Necesitarán autorización preceptiva, entre outros, as reforestacións; as queimas controladas o uso de biocidas, os cambios de actividade forestal a agrícola e viceversa, as cortas nas marxes de ribeira, as cortas de masas de frondosas autóctonas...

Pódese consultar o texto completo do decreto pinchando aquí.

 
 
Galiforest
Datas: 26 de xuño de 2014 ao 28 de xuño de 2014
Agenda AFG
 


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es