Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXIX  59  1º Trimestre 2016

EN PORTADA

 
Restricións ás plantacións forestais
O uso público socio-recreativo dos montes privados e a súa compatiblidade coa actividade forestal
Novidades fiscais para os propietarios forestais
O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado

 

revista
 
 

Noticia forestal

O Instituto de Estudios do Territorio (IET) da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, está elaborando o Atlas da Paisaxe de Galicia que deriva da esixencia do Convenio Europeo da Paisaxe e da Lei 7/2008, de protección da paisaxe de Galicia. O Atlas componse de dous documentos: o Catálogo das Paisaxes de Galicia, actualmente en exposición pública e as Directrices da Paisaxe que están en fase de preparación.

Con este motivo o IET creou a páxina web Somos paisaxe onde se atopa información sobre todo o proceso.

As normas recollidas nas directrices da paisaxe, logo da súa aprobación, terán carácter vinculante para os instrumentos de planificación sectorial e urbanística.

A AFG anima a todas as persoas asociadas a participar activamente na elaboración destas directrices cumprimentando esta enquisa.

Agora é o momento de trasladar a nosa opinión!

Novidades na fiscalidade forestal
No 2015 publicouse a Lei 4/2015, do 17 de xuño, de mellora da estrutura territorial agraria de Galicia que outorgaba aos agricultores a título principal descontos do 100% na cota Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados e no Imposto sobre sucesións, sempre que se mantivera a explotación. A pesar da demanda das organizacións do sector, a citada lei deixou fóra destes beneficios aos propietarios forestais.

A AFG persistiu na súa demanda de equiparación no tratamento dos propietarios forestais con respecto aos agricultores a título principal.

O 31 de decembro de 2015, na Lei 13/2015 de medidas fiscais e administrativas, a Xunta de Galicia introduciu modificacións as normativas fiscais autonómicas, facendo posible o acceso dos propietarios forestais ás deducións da cota dos citados impostos.

- Eliminación da tributación por herdanza a patrimonios inferiores a 900.000 € para descendentes directos menores de 21 anos.

- Redución de 400.000 € na base do Imposto sobre sucesións para herdeiros maiores de 25 anos.

- Dedución do 100% da cota tributaria no Imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados ás transmisións inter vivos de solo rústico (categoría na que están clasificados a maioría dos montes galegos).

- Dedución na cota tributaria do 100% no Imposto de transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados as transmisións en propiedade ou a cesión temporal de terreos integrantes do Banco de Terras de Galicia.

- Dedución do 100% da cota sobre actos xurídicos documentados e documentos notariais para as agrupacións de predios rústicos.

 
 
XXV Aniversario da oficina da AFG en Ponteareas
Datas: 18 de xuño de 2016 ao 18 de xuño de 2016
Asemblea da Asociación Forestal de Galicia
Datas: 18 de xuño de 2016 ao 18 de xuño de 2016
Galiforest Abanca
Datas: 30 de xuño de 2016 ao 2 de xullo de 2016
Agenda AFG
 


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es