Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVII 57  2º Trimestre 2014

EN PORTADA

 
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

 

revista
 
 

Noticia forestal

O 6 de maio publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cortiza, de pastos e micolóxicos en montes ou terreos forestais de xestión privada na Comunidade Autónoma de Galicia e o contido, organización e funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

O decreto entra vigor o 27 deste mes, e algunhas das principais novidades novidades son as seguintes:

Cortas de madeira:

  • Non requirirán ningunha autorización, comunicación previa ou notificación: as cortas de árbores enfermas ou mortas (cortas de policía), os rareos, as podas e os demais tratamentos silvícolas sen aproveitamento comercial.
  • Necesitarán autorización: os aproveitamentos madeireiros e leñosos e de cortiza que se produzan en montes ou terreos forestais que non dispoñan de instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal ou, dispoñendo del, non se axusten ás súas disposicións.
  • Necesitarán notificación: os aproveitamentos madeireiros e leñosos e de cortiza que se produzan en montes ou terreos forestais que dispoñan de instrumento de ordenación ou xestión forestal aprobado pola Administración forestal e se axusten ao disposto nel.
  • Necesitarán comunicación: os aproveitamentos madeireiros e leñosos que se produzan en montes ou terreos forestais cuxo obxecto sexa o uso doméstico e non teñan aproveitamento comercial, aqueles en zonas afectadas por expropiación, aqueles de obrigada execución en aplicación da lexislación vixente e, finalmente, aqueloutros en masas arbóreas onde a consellería competente en materia de montes declare a existencia dunha praga ou enfermidade forestal e dite as medidas e os tratamentos fitosanitarios obrigatorios, como os aproveitamentos madeireiros e leñosos, para o control e a loita contra a praga ou enfermidade forestal.
Aproveitamentos de pastos nos montes
Precisará comunicación a prohibición ou autorización de xeito regulado pola persoa propietaria de calquera aproveitamento de pastos nunha parte ou na totalidade dos seus montes ou terreos forestais cando estes non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración forestal. Esta prohibición ou autorización regulada farase mediante a solicitude de inscrición no Rexistro Público de Terreos Forestais de Pastoreo, adscrito á consellería competente en materia de montes, e que recolle os terreos forestais onde o pastoreo estea prohibido ou regulado.

Aproveitamentos de froitos e cogomelos
Precisará comunicación a prohibición por parte da persoa propietaria da entrada de persoas no seu monte sen a súa autorización para recolla de froitos e cogomelos, con independencia da modalidade de aproveitamento, na totalidade ou nunha parte do seu monte mediante o seu coutamento e sinalización en montes ou terreos forestais que non conten cun instrumento de ordenación ou xestión aprobado pola Administración forestal.

No caso dunha comunidade propietaria de montes veciñais en man común, as solicitudes de autorización deberán presentar o acordo previo da asemblea xeral da comunidade propietaria, ben por medio da copia da acta da asamblea, ben por medio de certificación expedida polo/a secretario/a da comunidade.

Pódese descargar o texto completo do decreto pinchando aquí.

 
 
Curso de verán: As plantas medicinais no desenvolvemento sostible das reservas da Biosfera Terras do Miño e os Ancares lucenses
Datas: 28 de xullo de 2014 ao 31 de xullo de 2014
Curso de verán: Aproveitamento sostible de cogomelos (setas)comestibles en Galicia
Datas: 1 de setembro de 2014 ao 3 de setembro de 2014
Curso de verán: As fontes documentais para o estudo do monte en Galicia
Datas: 4 de setembro de 2014 ao 5 de setembro de 2014
Agenda AFG
 
Informe incendios AFG
Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es