Asociación Forestal de Galicia          

 

 

O MONTE.
Revista da Asociación Forestal de Galicia.

Ano XXVII 57  2º Trimestre 2014

EN PORTADA

 
Usos forestais nos espazos protexidos segundo o Plan Director da Rede Natura 2000 en Galicia
Entrevista a Jesús Quintá García, presidente do Consello Regulador da indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia
Incendios forestais: as crenzas e prexuízos fronte á realidade
Biomasa forestal. Calor, calefacción y agua caliente

 

revista
 
 

Noticia forestal

Desde o 3 de outubro e ata o 3 novembro estará aberto o prazo para solicitar as axudas ao abeiro da Orde do 26 de setembro de 2014 pola que establecen as bases reguladoras das axudas para o fomento da silvicultura en bosques no medio rural, en concorrencia competitiva, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do PDR de Galicia 2007-2013 e se convocan para o ano 2014.

Traballos subvencionables

  • Rareos en masas estables de coníferas con diámetro normal medio da masa inferior a 12 cm e razón media altura a diámetro menor de 90.
  • Rozas previas ás podas e podas en masas de coníferas.
  • Tratamentos silvícolas en masas de frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras con diámetro normal medio da masa inferior aos 20 cm, considerando como tales aquelas cun mínimo dun 80% de superficie ocupada por frondosas caducifolias, sobreiras e aciñeiras e cunha densidade mínima destas de 400 pés/ha e altura media superior a 1,5 m.
  • Rexeneración e/ou mellora de soutos de castiñeiros cunha densidade mínima de 100 pés/ha.
  • Tratamentos silvícolas en masas de eucalipto co obxectivo de obter madeira de calidade para serra ou chapa, en quendas de 25 anos.
Non se poderán solicitar as mesmas actuacións sobre superficies xa subvencionadas nas convocatorias de axudas dos anos 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2012 e 2013.

Superficies máximas e mínimas

  • Propietarios particulares de xeito individual: 1 ha en couto redondo como mínimo e 15 ha como máximo.
  • Montes veciñais en man común con superficie total clasificada inferior ou igual a 50 hectáreas: 3 ha como mínimo; montes veciñais en man común con superficie total clasificada superior a 50 hectáreas: 5 hectáreas en couto redondo.
    Nestes dous casos, a superficie máxima serán 50 hectáreas. Admitirase máis dun couto redondo sempre que cada un deles supere a superficie mínima de 3 hectáreas para comunidades de montes veciñais en man común con superficie total clasificada inferior ou igual a 50 hectáreas, e de 5 hectáreas para comunidades de montes veciñais en man común con superficie total clasificada superior a 50 hectáreas.
  • Sofor, asociacións e agrupacións de propietarios particulares formalmente constituídas, as entidades locais, cooperativas agrícolas, proindivisos, montes de varas, abertais, de voces, de vocerío e fabeo, comunidades de bens e outras persoas xurídicas, a superficie mínima de actuación por solicitude será de 3 hectáreas en couto redondo e 25 hectáreas en, como máximo, tres unidades de superficie en couto redondo, sempre que o couto redondo supere a superficie mínima.
Non se poderán realizar solicitudes de axuda sobre hábitats prioritarios.

Os montes con superficies superiores a 250 hectáreas deben contar cun plan técnico, proxecto de ordenación ou plan de xestión no cal se considere a realización dos traballos solicitados ao abeiro da presente orde.

É preciso presentar copia compulsada do documento que acredite a titularidade dos terreos.

 
 
Jornada RedFor: Red Forestal para el Desarrollo Rural
Datas: 30 de outubro de 2014 ao 30 de outubro de 2014
Feria de la Castañicultura, Biocastanea
Datas: 13 de novembro de 2014 ao 16 de novembro de 2014
Agenda AFG
 
Informe incendios AFG


Asociación Forestal de Galicia. Rúa do Vilar, nº 33, 1º. 15705 Santiago de Compostela. C-electrónico: asforgal@iies.es